ارشیو برچسب ها : فراینده تولید کاغذ در چوب و کاغذ مازندران

فراینده تولید کاغذ در کاغذ پارس

فراینده تولید کاغذ در کاغذ پارس کارخانه کاغذ سازی پارس در هفت تپه خوزستان از توابع شهرستان شوش قرار دارد. این کارخانه برای تولید کاغذ از تفاله نیشکر )باگاس(ایجاد شده است.فرآیند تولید خمیر کارخانه روش شیمیایی سودا با استفاده از تفاله نیشکر است که جهت ۶۰ هزار تن در سال بوده که جهت تولید کاغذ چاپ وتحریر مورد استفاده قرار می گیرد.ظرفیت تولیدی کارخانه کاغذ پارس ۸۵ هزار تن در سال است این کارخانه .